Poziom członkostwa

Wybrałeś poziom członkostwa Subskrypcja FASHIONSWAP.

Subskrypcja daje możliwość tworzenia galerii dla odzieży i przedmiotów wystawianych podczas wydarzeń FASHIONSWAP. Wystawiający tworzą indywidualne konto ze swoimi danymi kontaktowymi do których dostęp mają odwiedzający stronę. W ten sposób mogą zwiększać zasięg dotarcia do potencjalnych klientów, którzy fizycznie nie pojawili się na wydarzeniu.

Cena za członkostwo wynosi PLN 0.00 a następnie PLN 32.00 za Miesiąc.


Informacja o koncie Posiadasz już konto? Zaloguj się tutaj

Pozostaw to pole puste

Informacje o płatności Akceptujemy wszystkie główne karty kredytowe


Regulamin

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach ODNOVA

§1

 1. Niniejszy regulamin dotyczy wszelkich imprez, warsztatów, których organizatorem jest Artech Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Łochowicach, przy ul. Czapla 13, 86-065, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Udział w wydarzeniach, o których mowa w ust. 1 jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnikami wydarzeń mogą być osoby pełnoletnie oraz małoletnie za zgodą wyrażoną przez rodzica/opiekuna, bądź pod jego opieką. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim powinna być udzielona w formie pisemnej. W przypadku braku zgody na udział małoletniego w wydarzeniu wyrażonej przez rodzica/opiekuna, Organizator ma prawo odmówić wstępu małoletniemu na wydarzenie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków uczestnictwa, wprowadzenia ograniczeń wiekowych w dostępie do poszczególnych wydarzeń.

§2

 1. Uczestnicy wydarzeń organizowanych przez Organizatora są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przyjętych w miejscu organizacji wydarzenia oraz zachowania się w sposób nie stwarzający zagrożenia dla innych uczestników wydarzenia, a także zachowania w sposób zgodny z ogólnoprzyjętymi zasadami panującymi w miejscach publicznych. W przypadku zachowania stwarzającego zagrożenie dla innych, bądź niezgodnego z zasadami porządku publicznego Organizator ma prawo odmówić uczestnikowi dalszego udziału w wydarzeniu.
 2. Uczestnik wydarzenia zobowiązuje się do poszanowania mienia znajdującego się w miejscu odbywania się wydarzenia i ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone swoim działaniem albo zaniechaniem.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków podczas wydarzenia.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia związane z siłą wyższą, w szczególności dotyczące warunków atmosferycznych, strajków, przerw w dostawie energii elektrycznej czy mediów spowodowanych awarią oraz innych podobnych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na zakłócenie przebiegu czy też odwołanie wydarzenia.

§3

 1. Udział w wydarzeniu oznacza równocześnie:

– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Artech Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Łochowicach, przy ul. Czapla 13, 86-065 do celów związanych z realizacją wydarzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odnośnie ochrony danych osobowych,

– udzielenie nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku uczestnika oraz wykorzystywanie utrwalonego wizerunku w związku z działaniami promocyjnymi i informacyjnymi prowadzonymi przez Organizatora,

– zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych i informacyjnych na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tego tytułu. W przypadku osób małoletnich, niniejszej zgody udziela rodzic lub opiekun.

§4

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 12.09.2023 r.
 2. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej: www.odnova.info
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Zmiany regulaminu są wiążące z momentem ich opublikowania na w/w stronie internetowej. Zmiana nie dotyczy osób, które zawarły umowę lub złożyły oświadczenie związane z uczestnictwem w wydarzeniu przed wejściem zmiany regulaminu w życie.

 

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER ORGANIZATORA

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter, dostępnej na stronie internetowej pod adresem:odnova.info  (dalej jako „Strona”).
 2. Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez Artech Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Łochowicach, przy ul. Czapla 13, 86-065, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika w formularzu dostępnym na Stronie adres e-mail, Organizator przesyłać będzie wiadomości e-mail z informacjami o bieżących wydarzeniach organizowanych przez Organizatora.
 4. Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne, bezpłatne i bezterminowe, a udzielona zgoda na korzystanie z usługi może zostać w każdym momencie cofnięta.
 5. Podanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i adresu e-mail jest konieczne dla rejestracji w usłudze Newsletter.
 6. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na Stronie:
 7. wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) w formularzu, zamieszczonym na stronie internetowej odnova.info
 8. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 9. wyrażenie / nie wyrażenie na przesyłanie informacji handlowych na wskazany przez Użytkownika w formularzu adres e-mail,
 10. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu zamieszczonego pod formularzem zapisu,
 11. naciśnięcie na przycisk „wyślij” na stronie www.odnova.info,
 12. Potwierdzając subskrypcję usługi Newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 5 niniejszego Regulaminu do celów promocyjnych i informacyjnych, o których mowa w ust. 3.
 13. Potwierdzenie subskrypcji usługi Newsletter stanowi wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 14. Z otrzymywania Newslettera można zrezygnować w każdym momencie bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów poprzez przesłanie wiadomości z tytułem „REZYGNUJĘ” na adres kontakt@odnova.info.
 15. Każdy Newsletter zawiera:
 16. informację o Organizatorze jako nadawcy Newslettera,
 17. wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
 18. informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter.
 19. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie z terminem podanym wraz z informacją o zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie zrezygnuje on z otrzymywania Newslettera.
 20. Usługobiorca Newslettera zobowiązuje się do niedostarczania treści bezprawnych. W przypadku dostarczania przez Usługobiorcę Newslettera treści niezgodnych z prawem, bądź niniejszym regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika z usługi Newsletter.
 21. Dla korzystania z usługi Newsletter wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 22. Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Newslettera można zgłaszać na adres e-mail: kontakt@odnova.info. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail, z którego zostało przesłane zgłoszenie w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
 23. Regulamin obowiązuje od dnia 10.09.2023.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Artech Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Łochowicach, przy ul. Czapla 13, 86-065, zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 5 powyżej jest Organizator.
 3. W każdej chwili odbiorcy Newslettera przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. Każdy odbiorca Newslettera posiada prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 7. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym otrzymania Newslettera Organizatora.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przed Administratora do czasu rezygnacji z otrzymywania Newslettera.